Unsere Preise

Tageskarte: 13,- Euro
10er-Karte: 99,- Euro

3 Monate im Voraus:

210,- Euro
6 Monate im Voraus: 300,- Euro

6 Monate Mitgliedschaft:

mtl. 71,90 Euro
12 Monate Mitgliedschaft: mtl. 61,90 Euro
18 Monate Mitgliedschaft: mtl. 56,90 Euro
24 Monate Mitgliedschaft:      mtl. 51,90 Euro


» Ja, ich will mehr erfahren!